Мои Ереван

Как хорошо знаете вы свой город? Знаю свой город не плохо, но буду его постаянна позновать.

Прочитайте текст и по необходимости, пользуясь интернетом добавьте подходящие по смыслу слова и ответьте на вопросы
Столица Армении Ереван -один из древнейших городов мира. В Ереване много музеев, и среди них такие, как музей Ованеса Туманяна, музей <>, музей истории Еревана, дома-музеи Аветика Исаакяна, Александра Спендиарова, Егише Чаренца, и др. В Ереване находится хранилище древних рукописей — Матенадаран, где собрано более шестнадцати тысяч рукописей разного объема и возраста. Красивы площади Еревана, в особенности, площадь Республики и поющие фонтаны. В разных частях города установлены памятники выдающим деятелям литературы, искусства. Это памятники Ованеса Туманяна, Мартиросу Сарьяну, Араму Хачатуряну и др.

1. Где находится Ереван? Ереван находится в Армении. 2. Какие реки протекают через Ереван? Через Ереван протекают река Расдан и Гетар. 3. Какие горы видны вдали? Вдали видны горы Масис и Сис. 4. Сколько лет Еревану? Еревану в 2019 году исполнилось 2801 год.

Выберите по своему усмотрению какую- нибудь достопримечательность Еревана и расскажите ней.

Իմ հերոսը

 Իմ հերոսը
Իմ հերոսը ինձ համար իմ մայրն ու հայրնեն, որովհետեւ նրանք ամենինչ անում են, որ ես ունենամ անհոգ մանկություն։ Նրանք ինձ համար նաեւ հերոս են, որովհետեւ նրանք ինձ հասկանում են, ինձ վրա երբեք անտեղի չեն բարկանում, եւ եթե բարկանում են բարկանում են, որ լավ մարդ դառնամ։ Նրանք նաեւ շատ լավ հատկություներ ունեն, օրինակ հոգատար են, համբերատար եւ այլն։ Կարծում եմ այսքանից հետո իմ հերոսները պետք է լինեն միայնումիայն իմ հայրն ու մայրն։

English

One day, a traveller was passing through a desert. After walking for a few miles, he felt tried, hungry and thirsty. “How I wish I could rest for a while under a tree!” he thought.

Suddenly, he saw a tree in front of him! He was surprised as he was in a desert, and just a few seconds ago there was no trace of even a bush. But, at the same time he felt glad that he had a place to rest for a while. As the traveller sat under the tree, he thought, “How I wish I had water to drink!”

Just then he found a tumbler full of cold water kept on a stone in front of him. “Ah!” said the surprised traveller, and guzzled the water.

After a few minutes, the traveller thought, “How I wish I had something to eat!” In an instant, a variety of delicious food appeared before him. The traveller ate as much as he could.

All that food made him wish for a bed and he got one too! Stretching himself comfortably of the soft mattress, the traveller thought,” I wish I had someone to massage my feet.”

Instantly, a young woman appeared and started massaging his feet and legs. Tired as he was, the traveller soon fell fast asleep. Actually, he was under the shade of ‘Kalpa Vriksha’, a magical tree. Whoever was under it could have whatever he wished for!

After a long nap when the traveller woke up, he saw the woman still sitting beside his feet. Now the traveller began to think,” I am sure this is a magical part of the desert. Otherwise, how can things appear out of nowhere?” He wondered,” Could there be a demon around too?”

Suddenly, a demon appeared. The traveller was filled with fear! “A… A… Are you going to eat me up?” he asked the demon. “Yes! Get ready!” replied the demon, pouncing on the traveller. The frightened traveller took to his heels and ran away, thinking, “How I wish this demon disappears!”

Suddenly, when he turned around, there was no demon. “What is all this?” thought the traveller, puzzled. “Was this all a dream? Perhaps, the Almighty grants us all our thoughts in the desert. I must be careful of what I think!” thought the traveller and went on his way.

Դուրս գրել անծանոթ բառերը:
Through-միջոցով, through desert-անապատի միջով

Pass-անցնել

Mile-մղոն

How I wish-Ինչպես կցանկանայի

Rest-հանգստանալ

Front of-դիմացը

Trace-հետք

Feel glad-ուրախանալ

Instant-միանգամից

Variety- բազմազանություն, տարատեսակ

Delicious-համեղ

Beside-կողքին

Otherwise-հակառակ դեպքում

Wonder-զարմանալ

Frightened-վախեցած

Perhaps-գուցե

Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty wish-dream stone- variety- different delicious — tasty much-many replied- answer

Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy—sad
Day-Nigth
Under-on
in front of-Behind
sat-stand
found- lose
cold-hot
After-Before
All-one
Young-old
Appear –disapear
Soon-later
Fast-slow
Began-walk
Demon-Angel

Թվաբանական գործողությունները խառը թվերով

1. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը

3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ ¾=5+3ամբողջ 7/8+3/4=3ամբողջ 13/8
2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3=2+11ամբողջ 5/9+2/3=13ամբողջ 11/9
9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ ¼=9-8 ամբողջ 2/5-1/4=8 մաբողջ 3/20
6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5=6-1 ամբողջ 7/8-1/5=5 ամբողջ 27/40

2. Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.

25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14=25+31 ամբողջ 4/7+5/14=56 ամբողջ 13/14
37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20=37+82 ամբողջ 9/25+7/20=82 ամբողջ 71/100
23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26=23-1-15 ամբողջ( 3/13+1)-25/26=7 ամբողջ 16/13-25/26=7 ամբողջ 7/26
45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10=45-1-36 ամբողջ (9/10+1)-9/10=8 ամբողջ 19/10-9/10=8 ամբողջ 1

3. Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.

37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6 =37+41 ամբողջ 8/9+5/6=78 ամբողջ 31/18
66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28=66+72 ամբողջ 13/24+11/28=72 ամբողջ 525/662
45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36=45+63 ամբողջ 7/12+23/36=108 ամբողջ 11/9
124 ամբողջ ½ + 328 ամբողջ ¾=124+328 ամբողջ ½+3/4=452 ամբողջ 5/4

4. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.

8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5=8-6 ամբողջ 9/10-2/5=2 ամբողջ 1/2
4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10=4-2 ամբողջ 5/11-3/10=2 ամբողջ 17/110
12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24=12-9 ամբողջ 25/36-7/24=3 ամբողջ 29/72
14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6=14-1-6 ամբողջ (7/12+1)-5/6=7 ամբողջ 19/12-5/6=7 ամբողջ 3/4

5. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:

Լուծում

8 ամբողջ 1/3+5 ամբողջ 5/6=13 ամբողջ 7/6

13 ամբողջ 7/6+3 ամբողջ 1/4=16 ամբողջ 17/12

8 ամբողջ 1/3+13 ամբողջ 7/6+16 ամբողջ 17/12=37 ամբողջ 35/12

Պատ՝.37 ամբողջ 35/12

6. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և 5 ամբողջ 1/3 սմ:Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրոդ կողմի երկարությունից:

Լուծում

7. Հաշվե՛ք

Հնարավոր է սա չբացի, ներքևում դնում եմ նաև լուսանկար:

———————————————————

Выполните задание: I.Выберете близкие по смыслу слова (синонимы)

1) Враг —
1.Лгун+
2.Хвастун
3.Противник+
4.Непричтель
5.Болтун
2)Смелый —
1.Храбрый+
2.Честный
3.Добрый
4.Мудрый
5.Отважный
3)Смеяться —
1.Петь
2.Хихикать
3.Беседовать
4.Плакать
5.Хохотать+
2. Подбери антоним к слову «говорить».
беседовать
болтать
молчать
стоять
думать

3.Определите и выделите «лишнее» слово

1.Приятель, враг,+ товарищ

2.Огонь, дым,+ пламя

3.Алфавит,+ азбука,+ чистописание

4.Лошадь,+ конница, кавалерия

5.Шалун, тихоня+, озорник

4. Замените, выделенные слова в предложении, синонимами

1. Доктор прописал пациенту инъекции.2. Разъярённая вьюга замела тропинки.3. Человек спрятался от ливня под кровлей здания.
5.Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами.

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у робкого зайчика врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный ястреб, и охотник.

6.Найдите синонимы в пословицах

1. Спеши – не спеши, а поторапливайся.

2. Приятелей много, а друга нет.

3. Переливает из пустого в порожнее .

7. В каком предложении есть антонимы?

1) Рана заживает, а рубец остаётся.
2) Пришлось долго, терпеливо ждать.
3) Метель метёт, и вьюга плачет.
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.

Իմ կենդանին

Եթե կենդանի չունենք ձեր խնամքի տակ, ապա ինչ կուզենայիք պահել և ինչու:

Ես կցանկանայի պահել շուն, որովհետեւ նրանք խելացի են, պաշտպանում են իրենց տերերին վտանգներից, խաղում են իրենց տերերի հետ եւ այլն։ Այ հենց այսպիսի հատկություններ ունի շունը 🐕 դրա համար էլ կցանկանայի պահել շուն։